Rejestracja

Obowiązki i uprawnienia osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy, określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z  2013 r., poz. 674 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze do tejże ustawy.

I. Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy

1. W celu dokonania rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny zgłasza się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowana – do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa (§ 2 ust. 1 pkt 1 Rozp. I).

2. Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny dokonuje się z dniem, w którym osoba zgłosiła się do powiatowego urzędu pracy – po poświadczeniu przez nią własnoręcznym podpisem przekazanych przez nią danych i złożeniu, w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy i pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu bezrobotnego (§ 8 ust. 1 pkt 1 Rozp. I).

3. Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji:
a) dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (§ 5 ust. 1 pkt 1 Rozp. I),
b) odpowiednio: świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia (§ 5 ust. 1 pkt 2 Rozp. I),
c) świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy (§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozp. I),
d) dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiada (§ 5 ust. 1 pkt 4 Rozp. I), INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Wszystkie osoby ubiegające się o zarejestrowanie jako bezrobotne albo poszukujące pracy zobowiązane są do przedłożenia wymaganych dokumentów w oryginale (do wglądu).


4. Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny, oprócz dokumentów, o których mowa w pkt 3 ppkt a – d niniejszej informacji, przedkłada dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności (§ 5 ust. 2 Rozp. I).

5. Osoba, która nie jest zameldowana albo jest zameldowana na pobyt stały w innej miejscowości niż miejsce zameldowania na pobyt czasowy, przy ubieganiu się o zarejestrowanie jako bezrobotny składa oświadczenie, że nie jest zarejestrowana jako bezrobotny w innym powiatowym urzędzie pracy (§ 5 ust. 3 Rozp. I).

6. Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny nie dokonuje się w przypadku (§ 9 Rozp. I):
a) nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt 3 ppkt a-c oraz pkt 4 i 5 niniejszej informacji, lub
b) odmowy przekazania wymaganych danych, lub
c) odmowy poświadczenia przekazanych danych i oświadczeń.

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach starosta, mając na uwadze obiektywne okoliczności lub przeszkody uniemożliwiające przedłożenie kompletu dokumentów oraz wymaganych danych, może wyrazić zgodę na rejestrację jako bezrobotnej albo poszukującej pracy osoby nieposiadającej kompletu dokumentów lub która nie przekazała wymaganych danych (§ 8 ust. 5 Rozp. I).

 


Wyjaśnienie skrótu użytego w nawiasach:

- Rozp. I: rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U.  poz. 1299.)ZGŁOSZENIE DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO CZŁONKÓW RODZINY

Osoby zgłaszające do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny winny przedłożyć:

- wypełniony wniosek o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny,

- PESEL każdej zgłaszanej osoby,

- skrócony odpis aktu urodzenia lub dowód osobisty dziecka (w przypadku zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego dziecka),

- skrócony odpis aktu małżeństwa lub dowód osobisty współmałżonka (w przypadku zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego współmałżonka).

- zaświadczenie ze szkoły potwierdzające pobieranie przez dziecko nauki (w przypadku zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego dziecka powyżej 18 roku życia - do ukończenia 26 lat)

Pliki

  • Wzór wniosku o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny - Pobierz

Drukuj