Jak złożyć ofertę pracy

Złożenie oferty pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zielonej Górze:

W Powiatowym Urzędzie pracy w Zielonej Górze istnieją następujące możliwości złożenia oferty pracy:

1.      Drogą pocztową na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze ul. Batorego 126 A, 65-735 Zielona Góra.

2.      Osobiście w siedzibie urzędu w pokoju nr 005 w godz.  8-14.

3.      Faksem na nr fax. (68) 452 06 66.

4.      Drogą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@pup.zgora.pl

Oferta pracy musi być złożona w formie pisemnej na specjalnie przygotowanym do tego druku, który można otrzymać w siedzibie urzędu w pokoju nr 4 lub pobrać go ze strony internetowej www.pup.zgora.pl zakładka DRUKI DO POBRANIA (zgłoszenie krajowej oferty pracy).

W zależności od potrzeb pracodawców ofertę pracy można złożyć w formie:

  • zawierającej dane umożliwiające identyfikację pracodawcy (oferta otwarta) – polega na udostępnieniu danych zawartych w ofercie pracy poprzez podanie jej do publicznej wiadomości. Osoby posiadają wiedzę o tym kto złożył ofertę i jakie są wymagania dotyczące pracy. Kandydaci do pracy nie muszą być zarejestrowani w urzędzie aby skorzystać z takiej oferty pracy;
  • niezawierającej danych umożliwiających identyfikację pracodawcy (oferta zamknięta) – informacje o ofercie podanej do publicznej wiadomości nie zawierają nazwy firmy i adresu. Osoby otrzymują z urzędu skierowanie do pracy.

Powiatowy Urząd Pracy może zorganizować giełdę  pracy w przypadku, gdy pracodawca jest zainteresowany taką formą realizacji oferty, a urząd pracy posiada większą liczbę osób zarejestrowanych spełniających wymagania określone w krajowej ofercie pracy, niż liczba miejsc pracy zgłoszonych w tej ofercie, albo gdy pracodawca zgłasza wiele ofert pracy na różne stanowiska.

Oferta pracy musi zawierać:

Dane dotyczące pracodawcy krajowego:

Ø  nazwę i adres pracodawcy,

Ø  nr telefonu, imię i nazwisko osoby wskazanej przez pracodawcę do kontaktów,

Ø  oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności,

Ø  numer identyfikacji podatkowej,

Ø  podstawowy rodzaj działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności,

Ø  liczbę zatrudnionych pracowników,

Ø  informację dotyczące warunków określonych w art. 36 ust. 5e pkt 2 ustawy, czyli oświadczenie pracodawcy, że w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty nie został skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych i nie jest objęty postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie,

Ø  informację czy pracodawca jest agencją zatrudnienia zgłaszającą ofertę pracy tymczasowej,

Ø  preferowaną formę kontaktu (dla osób bezrobotnych),

Ø  numer faksu,

Ø  adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej (jeżeli pracodawca posiada takie możliwości).

 

Dane dotyczące zgłaszanego miejsca pracy:

Ø  nazwę zawodu oraz kod zawodu według klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy określonej przez ministra,

Ø  nazwę stanowiska,

Ø  liczbę wolnych miejsc pracy z uwzględnieniem liczby wolnych miejsc dla osób niepełnosprawnych,

Ø  ogólny zakres obowiązków,

Ø  miejsce wykonywania pracy,

Ø  rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracę,

Ø  wymiar czasu pracy (np. cały etat, ½ etatu),

Ø  informację o systemie i rozkładzie czasu pracy (np. podstawowy, równoważny weekendowy, zadaniowy),

Ø  wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto,

Ø  system wynagradzania ( np. miesięczny, godzinowy akordowy),

Ø  datę rozpoczęcia pracy,

Ø  okres zatrudnienia w przypadku pracy na podstawię umowy o pracę (np.1miesiąc,      3 miesiące, nieokreślony),

Ø  oznaczenie czy oferta pracy jest ofertą pracy tymczasowej w rozumieniu art. 19g ustawy.

Dane dotyczące oczekiwań pracodawcy krajowego wobec kandydatów do pracy w tym (precyzyjne określenie wymagań zwiększa szanse na pozyskanie odpowiedniego kandydata):

Ø  poziomu wykształcenia,

Ø  umiejętności,

Ø  uprawnień,

Ø  doświadczenia zawodowego,

Ø  znajomości języków obcych z określeniem poziomu ich znajomości,

Ø  informację czy pracodawca jest szczególnie zainteresowany zatrudnieniem kandydatów z państw EOG.

Dane dotyczące postępowania z ofertą pracy w tym:

Ø  okresu aktualności oferty,

Ø  częstotliwości kontaktów z osobą wskazaną przez pracodawcę (tryb sprawdzenia aktualności oferty),

Ø  stwierdzenia, że oferta nie jest w tym samym czasie zgłoszona w innym urzędzie pracy na terenie kraju,

Ø  możliwości upowszechnienia informacji identyfikujących pracodawcę krajowego (oferta otwarta, oferta zamknięta),

Ø  oczekiwania pracodawcy dotyczące upowszechnienia ofert w wybranych państwach EOG,

Ø  oczekiwania pracodawcy dotyczące przekazania ofert pracy do wskazanych powiatowych urzędów pracy w celu upowszechnienia w ich siedzibach.

 

PRZYKŁAD ZGŁOSZENIA KRAJOWEJ OFERTY PRACY w Załączniku

Pliki

  • Zgłoszenie krajowej oferty pracy - Pobierz
  • Zgłoszenie oferty pracy dla obywateli EOG - Pobierz

Drukuj