Projekt "Razem przeciw wykluczeniu"

Projekt "Razem przeciw wykluczeniu" realizowany przez Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 7.3)

 W projekcie mogą uczestniczyć osoby/rodziny spełniające łącznie następujące warunki formalne:

 a) zamieszkujące w rozumieniu przepisów KC na terenie wiejskim powiatów krośnieńskiego, sulęcińskiego, żarskiego, żagańskiego lub zielonogórskiego województwa lubuskiego.

b) zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawiania wolności oraz osób, które brały udział we wsparciu realizowanym w ramach działań 7.1, 7.2 w formach takich jak: kontrakt socjalny, program integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami).

 

Rekrutacja prowadzona jest przez Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych (Lider) zarówno w terenie (we współudziale Partnerów projektu – FCR, OPS, ZAZ), jak i bezpośrednio w Biurze Projektu mieszczącym się przy ul. ul. Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra (siedziba Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych) – pok. nr 7, województwo lubuskie, tel.: 570 217 017.

 

Kandydaci/-tki na Uczestników/-czki Projektu mogą złożyć dokumenty rekrutacyjne bezpośrednio w biurze projektu lub w trakcie spotkań rekrutacyjnych oraz z wykorzystaniem drogi elektronicznej (e-mail: projektrpw@gmail.com) lub poczty tradycyjnej.

 

W ramach Projektu zaplanowane zostało wsparcie w następującym zakresie:

a) Indywidualna diagnoza predyspozycji społecznych i zawodowych

b) Zaplanowanie indywidualnych ścieżek reintegracji

c) Indywidualne wsparcie psychoterapeutyczne i psychologiczne

d) Warsztaty z rozwijania umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy

e) Funkcjonowanie Międzysektorowych Grup Wsparcia – moderatorzy (100 osób),

f) Indywidualne doradztwo prawne

g) Indywidualne pośrednictwo pracy

h) Szkolenia zawodowe podnoszące kompetencje zawodowe

i) Szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje zawodowe

j) Staże zawodowe wraz z premią stażową

k) Wsparcie towarzyszące (materiały szkoleniowe, posiłki, ubezpieczenie NNW, środki czystości, odzież ochronna, dwudniowy wyjazd integracyjny, wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej i  opiekuna rodziny).

l) Jednorazowa premia dla uczestnika projektu w wysokości 400 zł.

 

Każdy z uczestników projektu w zakresie aktywizacji zawodowej otrzymuje ofertę wsparcia, obejmującą takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia.

 

Rekrutacja trwa do 31 sierpnia 2018 roku


Dodano: 17.08.2018 13:51

Drukuj